تو برای من

comment

کلیک :)تو را خدا نه برای من

برای آن کس که محبت را نشناخته

برای آن کس که وفا را نیاموخته

برای آن کس که عشق را نیافته آفریدوقتی دیدمت فهمیدم چرا

خدا بیشتر از روح ِ خودش در تو دمید

در آغوشت کشید

پیشانیت را بوسید و راهی زمینت کردتو از آسمان با پلکان سپید ِ خدا آمده‌ای

از روی بال سپید ِ فرشته آمده‌ای

برای تمامه آرزوهای سپید ِ من آمده‌ایخدا تو را از تار و پود محبت

از جنس خنده عاشقان ابدی

از عطر گل‌های بهاری آفرید