تو برای من

comment

قاصدک

لحظه ی وصال عقربه هاست

روی ساعت یک عدد نمایان است

* سومین سالگرد آشناییمون مبارک!در عمق حوض کوچک تنهایی حیاط

برای نوازش چشمان گلگونت

نه دستان ظریف آفتاب

نه لبخند زیبای ماه

افاقه نمیکند