تو برای من

comment

خیس از هم آغوشی

میان ِ سکوت ِ سرخ ِ ماهی ها

و لبخند ِ دریایی ِ امواج