تو برای من

comment

دلتنگیت هوای دلم را سرد کرد

از آسمان ستاره های سپید سرریز کرد

میان موهایم ستاره ای نشست

تمام  ِ فاصله ها میانمان شکست

* اولین برف ِ 91 !من به آن ماهی ِ شاداب که

در پس چشمانت نگاه میداری

حسادت میکنم

همان که در تلاقی نگاهمان

از عمق ِ چشمانت نگاهم میکند