تو برای من

comment

تو را خدا نه برای من

برای آن کس که محبت را نشناخته

برای آن کس که وفا را نیاموخته

برای آن کس که عشق را نیافته آفریدوقتی دیدمت فهمیدم چرا

خدا بیشتر از روح ِ خودش در تو دمید

در آغوشت کشید

پیشانیت را بوسید و راهی زمینت کردتو از آسمان با پلکان سپید ِ خدا آمده‌ای

از روی بال سپید ِ فرشته آمده‌ای

برای تمامه آرزوهای سپید ِ من آمده‌ایخدا تو را از تار و پود محبت

از جنس خنده عاشقان ابدی

از عطر گل‌های بهاری آفریدخدا که خواست تو را بیافریند

فرشته‌ها بی‌سوال پذیرفتند

قبل و بعدش بی‌دستور بر تو سجده کردند