9 - تو برای من

comment

بعد از کلی فکر به نتیجه رسیدم و منظورت رو کامل درک کردم

دیشب رو دوست دارم! به همون دلیلی که گفتم :

بالاخره شد ... چه خوب چه بد ... شد!

*جسمم، روحم تنها حضور تو را از من طلب میکند