90 - تو برای من





comment

عشق، دو وجه دارد عمل و بیان

کسی نمی‌تواند بگوید کدام بهتر‌اند

٢ وجه که بی یکی دیگری دیده نمی‌شود