91 - تو برای من

comment

تا در توانم بود در دو بعد عاشقانه کوشیدم!

میدانم بسیار عیب داشت اما توانم را برایش صرف کردم

اشتباه است گر بپنداری من عمالت را نادیده گرفتم

اما گاه من شرایط را هیچ نمی دانستم

جهلم سبب غفلتم از عملت بود

*دوستت دارم!