92 - تو برای من

comment

در تصور سوزش دستانت

قلبم بی‌تاب میتپد و درونم آتش میگیرد

اشک هم با سوز از چشمانم سرازیر می‌شود