93 - تو برای من

comment

می‌خواهم دستانت را ببوسم

نه در مقابل عشق خود به آن‌ها

بلکه برای عشق آن‌ها به من