94 - تو برای من

comment

کاش بی‌قراری‌هایم برای جسم دردناکت را می‌دیدی

شاید آن هنگام به تنها نبودن در سرای عشق پی‌میبردی