95 - تو برای من

comment

عشق

لغت نیست

حس نیست

رنج سخنان و نگاه توست

غم دستان و اندام توست