99 - تو برای من

comment

روحم را این بار در عمق سیاهی چشمانت چال کردم

قلبم را این بار در عمیق‌ترین نقطه قلبت زندانی کردم

جسمم را این بار بی تامل در آغوش ِ دستانت نهادم

آخر لبهایت عاشقانه لبانم را به میادگاه میخواند!

*بعد از یک ماه، جسم  ِ ناآرام من آرام در کناره تو