100 - تو برای من

comment

گاهی دستانم یخ می‌شوند

گاهی چشمانم تر می‌شوند

گاهی پاهایم سست می‌شوند

آخر این دل ِ من خیلی بد برایت تنگ می‌شود!