101 - تو برای من

comment

تو سایه‌ی غم از پس دیوار را میبینی

تو دچار را، ماهی تنگ بلور را میفهمی

تو اشک ابر در اتاقت را میبینی، میفهمی

*سهراب رفت اما نرفت تا چون تویی هست