102 - تو برای من

comment

نمیدانم گاهی چرا بچه میشوم

نمیدانم گاهی چرا بی بهانه میخندم

نمیدانم گاهی چرا اسمت را که میبینم، از شوق بر خود میلرزم