105 - تو برای من

comment

ماه زیبایی را از چشمانت مشق میگیرد

عشق معنی را از اشتیاقت یادمیگیرد

محبت میانه بوسه‌هایت جان میگیرد

و من از تلاقی نگاهمان جوانه میزنم!