106 - تو برای من

comment

چشمهایم میان آغوش نگاهت غرق می شود

دستانم لا به لای انگشتانت جان می دهد

لبهایم میان گرمی لبانت میمیرد

برای یک لحظه‌ی دیگر لمسشان