108 - تو برای من

comment

میخندی و خنده‌هایت تمام دردهایم را می‌بَرَد

میخندی و خنده‌هایت رنگ زندگیم را آبی میکند آن هم آسمانی

چقدر درد دارم بدون خنده‌هایت!