109 - تو برای من

comment

کاش وسعت علاقه‌ام را درک نمی کردم

شاید آنگاه در نبودت روزی هزار بار جان نمی دادم

یا به نبودت در کنارم با خاطره‌ای دل خوش می کردم