110 - تو برای من

comment

بی حس،

تنها با انبوهی از غم

تنها و شاید تنهاتر از همیشه