111 - تو برای من

comment

عذاب‌آورترین حس برایم این سردرگمی ست

عذاب‌آورترین خنده برایم این خنده‌های دروغی ست

عذاب‌آورترین خاطره برایم پل‌های هوایی ست