113 - تو برای من

comment

اندوهی نهفته در صدایمان

اندوهی با تک تک کلماتمان

اندوهی که نمیدانم از کجا می‌آید