114 - تو برای من

comment

شاید غم حرف‌های پر اندوهمان است

شاید غم سفر چند روزه‌ی من است

شاید هم غمی‌ست از جنس غربت