11 - تو برای من

comment

معدم خیلی درد میکنه، خوابم نمیبره اما باید بخوابم آخه فردا تعطیل شدم برنامه ریختم که درس بخونم

تو که نیستی بغلم کنی که بهش فکر نکنم دردشو فراموش کنم و خوابم ببره

چقدر سخته این روزا تحمل نبودت اونم وقتی میدونم خودت میخوای یه چند روز فکر کنی و ازم دور باشی

سه نقطه!