115 - تو برای من

comment

قلبم با خیال سخنان گرممان

در شب‌های سرد زمستان

پایه بادجه های سبز ِ یخ بسته

با هیاهو میتپد