116 - تو برای من

comment

گرمای تابستان

انگار کلرهای قلبمان را روشن کرده

انگار سبز ِ بهاری ِ بادجه‌‌ها را زرد کرده

انگار سرخی و شادی گونه‌هایم را پاک کرده