13 - تو برای من

comment

میدانم وسعت خودخواهیم تا بی‌کران است

میدانم تو را به اسارت قلبم گرفته‌ام و رها نمی‌ کنم

میبینم تلاشی برای رهایی نمی کنی

میبینم آزادانه اسارت را می پسندی

میفهمم قلبم را زندان خود نمی پنداری

میفهمم عاشقانه به زندانبانت مینگری

میخواهم بدانم چگونه برایت رنگ نگاهم تفاوتی ندارد؟

میخواهم بدانم چگونه لحظه‌های اسارت را با عشق میگذرانی؟

*زمانی را بخاطر می آورم که تو شاد بودی از حضورم و سرشار از شوق ...