14 - تو برای من

comment

حس بدی دارم امروز

میخوام باهات حرف بزنم

یعنی واقعا امروز زنگ نمیزنی، نه؟

فکر کنم تا آخر هفته این کار رو نکنی

میدونم به زمان احتیاج داری تا فکر کنی :)