15 - تو برای من

comment

حس تنهایی عذاب‌آوره اینُ من و تو بهتر از هرکسی میدونیم

هرچقدر هم حرف‌های اون شب رو میخونم و برداشت + میکنم

بازهم احساس تنهایی رهام نمی کنه