16 - تو برای من

comment

بدت میاید اگر بگویم

دلم برای آغوشت تنگ شده؟

ناراحت میشوی اگر بگویم

لبهایم فاصله میان لبهایمان را درک نمی کنند؟