18 - تو برای من

comment

-هرگز تنهایت نمی گذارم

و چه زود میگذرد، نه؟