20 - تو برای من

comment

میترسم

تاحالا معدم خونریزی نکرده بود

کمه اما هست

چی کار باید کرد؟

دیگه خون نمیاد اما حالم بده ... چی شد اصلاً؟ خودم نفهمیدم!