27 - تو برای من

comment

مغزم فرمان ایست میدهد هرگاه می خواهم خوبی‌هایت را جمع بزنم

بیا پایین، ای زیباترین، بیا به وسعت درکم باش

من تو را با این همه خوبی چگونه در ذهنم بگنجانم؟