30 - تو برای من

comment

لبانت که با حرص لبانم را می بلعد

دستانت که با اشتیاق تنم را جستجو می کند

چشمانت که نقاط بدنم را نظاره می کند

آتش میگیرم برای هم‌خوابه شدن با تو