34 - تو برای من

comment

محبت

رمز با هم بودن ماست

من میدانم بی تو نفس نمی کشم اما

نمیدانم باز چرا تو را می رنجانم

تو عشق منی، عشق جاودان من

و من برای تو همان می شوم که بودم

چون خود می خواهم