35 - تو برای من

comment

میخواهم مشکلی که بدان رسیدم را اصلاح کنم

میخواهم تغییری که کردم را تغییر دهم

میخواهم مدتی که بد بودم را به خوبی چشمان مهربان و

دستان با گذشتت، به حرمت عشقمان جبران کنم