36 - تو برای من

comment

دیگر نمیخواهم جز تو از کسی تاثیر بگیرم

یا که نمیخواهم جز تو به حرف‌های کسی توجه کنم

بگذار آن حسودان بفهمند

من عاشق توام و برای عشقم هر کاری میکنم