37 - تو برای من

comment

میدانم در حقت بدی کردم اما بدان

از سادگیم بود که چنین شد روزگارمان

میدانم آن گونه که تو برگزیدی نماندم اما بدان

دلیلش را نمی فهمیدم