38 - تو برای من





comment

حال که دلیل مشکلات و تغییرات را میدانم

خود اصلاحشان میکنم و از تو

جز اندکی صبر چیزی طلب نمی کنم

خود میدانم دگر حق طلبیدن چیزی را ندارم

پس بخاطر علاقه خودت این زمان را بر من ببخش