42 - تو برای من

comment

دستانت را باز کن

امشب را با من صبح کن

میخواهم با لب‌هایت آب بازی کنم

خیس می شویی، مریض می شوی

اما مریض من! میخواهی آب بازی نکنیم؟