44 - تو برای من

comment

از دلتنگیت، بی تابی میکنم

از بی تابیم، نا آرامی میکنی

میایی در آغوشم بگیری

اما چیزی حس نمیکنم

میایی با بوسه‌ای شادم کنی

اما چیزی نمیبینم