45 - تو برای من

comment

شبی را بخاطر دارم

که در کوچه‌ی سرد ِ نم گرفته

لبانت را به لبانم رساندی

دستت را به پهلویم گذاشتی

و نوای عشق را لحظه‌ای نواختی