4 - تو برای من

comment

باورم نمی شد تو میخوای تا محل تحصیلم بیای که جزوه‌هام رو بهم بدی

آخه کی این همه راه رو حاضر بیاد در حالی که چند دقیقه هم نمیتونه با عشقش باشه؟

ولی تو آمدی و شاید کل با هم بودنمون ١٢٠ ثانیه شد ...