46 - تو برای من

comment

روی تخت، در رویا

با نفس‌های آرام

لب‌هایت، در خیال لب‌هایت بودم

یادت نرود که آنها به من بدهکارند