48 - تو برای من

comment

دوستت که دارم احساس سبکی میکنم

انگار دینم به خودم را ادا کردم

دوستت که دارم احساس آرامش میکنم

انگار دوست داشتنت حجتی ست بر من