49 - تو برای من

comment

من آن کودکم که تا صدای سال جدید میاید

در طلب عیدیش به هر کس نگاهی میکند

آی عشق من، عیدی من میشوی؟

میخواهم تا آخر سال هر کجا رفتی دنبالت بدوم