50 - تو برای من

comment

میخواستم بگویم عیدیم را بده

میخواستم بگویم خودت را میخواهم

اما حال دیگر هیچ نمی گویم