52 - تو برای من

comment

ماهی در تنگ همچو روح در بدنم میماند

در جستجوی راهی که به دریا میرسد

تا به سر منشا هستیش برسد

راستی، تو میدانی

از کدامین راه به تو میرسم؟