53 - تو برای من

comment

دلم که میگرفت

تنها که میشدم

اشک که میریختم

دل خوشیم عطر نفس هایی بود

که از دور اما نزدیک به مشامم میرسید